Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 181, 23/12/2008 Për miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 23/12/2008
12 Vendim nr. 180, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 179, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 178, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 177, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 176, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 175, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 174, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 173, 23/12/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 23/12/2008
12 Vendim nr. 172, 23/12/2008 Për licencimin e Shoqërisë “Green Market” sh.p.k, për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime 23/12/2008