Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 48/1, 25/04/2008 Për miratimin e ekspertëve kontabël të autorizuar “KPMG Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, në Shoqërinë e Sigurimit “Interalbanian” sh.a. 25/04/2008
4 Vendim nr. 48, 25/04/2008 Për miratimin e ekspertëve kontabël të autorizuar “KPMG Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2007, në Shoqërinë e Sigurimit “Intersig” sh.a. 25/04/2008
4 Vendim nr. 47, 25/04/2008 Për miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 25/04/2008
4 Vendim nr. 46, 25/04/2008 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a. 25/04/2008
4 Vendim nr. 45, 25/04/2008 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 25/04/2008
4 Vendim nr. 44, 25/04/2008 Për miratimin kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të kontratës së sigurimit të shëndetit 25/04/2008
3 Vendim nr. 43, 27/03/2008 Për miratimin e Raportit Vjetor për vitin 2007, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 27/03/2008
3 Vendim nr. 42, 27/03/2008 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime. 27/03/2008
3 Vendim nr. 41, 27/03/2008 Për revokimin e pikës 6 të Vendimit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr. 18, datë 28.07.2006 “Mbi analizën e gjendjes financiare të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 27/03/2008
3 Vendim nr. 40, 27/03/2008 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma” sh.a. 27/03/2008