Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 142/2, 25/11/2008 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008, në Shoqërinë e Sigurimit “Atlantik” sh.a. 25/11/2008
11 Vendim nr. 142/1, 25/11/2008 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008, në Shoqërinë e Sigurimit “Albsig” sh.a. 25/11/2008
11 Vendim nr. 142, 25/11/2008 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008, në Shoqërinë e Sigurimit “Sigma” sh.a. 25/11/2008
11 Vendim nr. 141, 25/11/2008 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008 dhe 2009, në Shoqërinë e Sigurimit “Sigal” sh.a dhe “Sigal Life” sh.a. 25/11/2008
11 Vendim nr. 140, 25/11/2008 Për refuzimin e miratimit të Shoqërisë “Ficadex Albania” sh.p.k, si ekspert kontabël i autorizuar, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2008, të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 25/11/2008
11 Vendim nr. 139, 25/11/2008 Për miratimin e kandidaturës së Z. Saimir Zemblaku, në postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 25/11/2008
11 Vendim nr. 138, 25/11/2008 Për miratimin e kushteve të sigurimit të vetë mjetit motorik (kasko) 25/11/2008
11 Vendim nr. 137, 25/11/2008 Për miratimin e projektit të ndërtimit të regjistrimit të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike 25/11/2008
11 Vendim nr. 135, 25/11/2008 Për miratimin e kërkesës së Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 25/11/2008
10 Vendim nr. 134, 02/10/2008 Mbi shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së licencës për Shoqëritë “Ballkan Group-01” sh.a. dhe “Triump Group” sh.a. 02/10/2008