Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 133, 02/10/2008 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 02/10/2008
10 Vendim nr. 132, 02/10/2008 Për miratimin e kërkesës për mbulimin e shpenzimeve financiare 02/10/2008
10 Vendim nr. 131, 02/10/2008 Mbi miratimin e kërkesës së sigurimit “Eurosig” sh.a. për një ndryshim të Vendimit nr. 87, datë 10.07.2008 02/10/2008
10 Vendim nr. 130, 02/10/2008 Për caktimin e afatit për vlerësimin e dëmeve në sigurime 02/10/2008
10 Vendim nr. 129, 02/10/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 02/10/2008
10 Vendim nr. 128, 02/10/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 02/10/2008
10 Vendim nr. 127, 02/10/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 02/10/2008
10 Vendim nr. 126, 02/10/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 02/10/2008
10 Vendim nr. 125, 02/10/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 02/10/2008
10 Vendim nr. 124, 02/10/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 02/10/2008