Buletini Zyrtar: Viti [2008]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 102, 14/08/2008 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” ndaj Vendimit të Bordit nr. 83, datë 10.07.2008 14/08/2008
8 Vendim nr. 101, 14/08/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 14/08/2008
8 Vendim nr. 100, 14/08/2008 Për licencimin e vlerësuesve të dëmeve në sigurime 14/08/2008
8 Vendim nr. 99, 14/08/2008 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë “Kapital Invest” sh.a. 14/08/2008
8 Vendim nr. 98, 14/08/2008 Për miratimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të Shoqërisë “Bursa e Tiranës” sh.a. 14/08/2008
8 Vendim nr. 97, 14/08/2008 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life” sh.a. 14/08/2008
8 Vendim nr. 96, 14/08/2008 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Sigal” sh.a. 14/08/2008
8 Vendim nr. 95, 14/08/2008 Për një ndryshim në rregulloren “Për ekspertët kontabël të autorizuar të shoqërive të sigurimit” 14/08/2008
8 Vendim nr. 94, 14/08/2008 Mbi disa ndryshime në Vendimin e Bordit nr. 8, datë 17.12.2007 “ Mbi marrjen e masave për korrigjimin e situatës problematike që paraqitet në tregun e sigurimit të detyrueshëm MTPL.” 14/08/2008
8 Vendim nr. 93, 14/08/2008 Për miratimin e kushteve standarde minimale të sigurimit të përgjegjësisë ligjore të tregtuesve të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre 14/08/2008