Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 32, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. 05/04/2010
4 Vendim nr. 31, 05/04/2010 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 05/04/2010
3 Vendim nr. 30, 19/03/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në sigurime 19/03/2010
3 Vendim nr. 29, 19/03/2010 Për një ndryshim në rregulloren nr. 21, datë 26.03.2009 “Për kushtet e autorizimit të kujdestarit te letrave me vlerë të Qeverisë” dhe rregulloren nr. 22, datë 26.03.2009 “Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë” 19/03/2010
3 Vendim nr. 28, 19/03/2010 Për licencimin e vlerësuesve te dëmeve në sigurime 19/03/2010
3 Vendim nr. 27, 19/03/2010 Për miratimin e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë “Capital IPP”, sh.a. 19/03/2010
3 Vendim nr. 25, 19/03/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në sigurime 19/03/2010
3 Vendim nr. 24, 19/03/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në sigurime 19/03/2010
3 Vendim nr. 23, 19/03/2010 Për një ndryshim në rregulloren nr. 120, datë 02.10.2008 “Mbi licencimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve” 19/03/2010
3 Vendim nr. 22, 19/03/2010 Për miratimin e rregullores “Për krijimin, llogaritjen, financimin, administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave te dëmeve” 19/03/2010