Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 113, 18/11/2010 Për miratimin e rregullores “Për testimin e administratorëve të shoqërisë administruese të fondeve te pensioneve” 18/11/2010
11 Vendim nr. 112, 18/11/2010 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të Shoqërisë “Viena Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe” në Shoqërinë e Sigurimit “Interalbanian” sh.a. dhe miratimin e statutit të ri të shoqërisë 18/11/2010
10 Vendim nr. 111, 18/10/2010 Për miratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2010 18/10/2010
10 Vendim nr. 110, 18/10/2010 Për mbështetjen finaciare për pjesëmarrjen në kursin për administrator rrjeti 18/10/2010
10 Vendim nr. 109, 18/10/2010 Për miratimin e ndryshimit në rregulloren “Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit” 18/10/2010
10 Vendim nr. 108, 18/10/2010 Për miratimin e formatit të licencës për ushtrim veprimtarie si shoqëri e administrimit të fondeve të pensionit vullnetar 18/10/2010
10 Vendim nr. 107, 18/10/2010 Për miratimin e “Fondit të Pensionit Vullnetar Raiffeisen” 18/10/2010
10 Vendim nr. 106, 18/10/2010 Për licencimin e “Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit Raiffeisen– Raiffeisen Pension Funds Management Company” 18/10/2010
10 Vendim nr. 105, 18/10/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a, për 6 - mujorin e vitit 2010 18/10/2010
10 Vendim nr. 104, 18/10/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a, për 6 - mujorin e vitit 2010 18/10/2010