Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 103, 18/10/2010 Për miratimin e marrëveshjes së mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Bordit të Mbikëqyrjes Publike 18/10/2010
9 Vendim nr. 102, 29/09/2010 Për miratimin e formatit të licencës për ushtrim veprimtarie si shoqëri vlerësuesish dëmesh në sigurime 29/09/2010
9 Vendim nr. 101, 29/09/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqëritë e Sigurimit “Intersig” sh.a. 29/09/2010
9 Vendim nr. 100, 29/09/2010 Për licencimin si shoqëri vlerësuesish dëmesh në sigurime 29/09/2010
9 Vendim nr. 99, 29/09/2010 Për miratimin paraprak të bashkimit me përthithje të Shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a me Shoqërinë “Sigal Holding” sh.a. 29/09/2010
9 Vendim nr. 98, 29/09/2010 Për mratimin e planit financiar të vitit 2011 për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 29/09/2010
9 Vendim nr. 97, 29/09/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqërinë e Sigurimit “Sicred” sh.a. 29/09/2010
9 Vendim nr. 96, 29/09/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Pricewaterhousecoopers” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqërinë e Sigurimit “Eurosig” sh.a. 29/09/2010
9 Vendim nr. 95, 29/09/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqërinë Sigurimit “Albsig” sh.a. 29/09/2010
9 Vendim nr. 94, 29/09/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si Shoqëri Brokerimi në Letrat me Vlerë të Qeverisë së RSH-së në bursë dhe në tregun me pakicë të Shoqërisë “First Investment Bank-Albania” sh.a. 29/09/2010