Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 93, 29/09/2010 Për miratimin e autorizimit për ushtrim veprimtarie si kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë të Shoqërisë “First Investment Bank-Albania” sh.a. 29/09/2010
9 Vendim nr. 92, 29/09/2010 Për miratimin e autorizimit për ushtrim veprimtarie si kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë të Shoqërisë “Raiffeisen Bank” sh.a. 29/09/2010
8 Vendim nr. 91, 30/08/2010 Për refuzimin e kërkesës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime 30/08/2010
8 Vendim nr. 90, 30/08/2010 Për miratimin e formatit të licencës për ushtrim si depozitar i fondit të pensionit vullnetar 30/08/2010
8 Vendim nr. 89, 30/08/2010 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë “Sigma ipp” sh.a. 30/08/2010
8 Vendim nr. 88, 30/08/2010 Për mratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2010 30/08/2010
8 Vendim nr. 87, 30/08/2010 Për miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/08/2010
8 Vendim nr. 86, 30/08/2010 Për miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 30/08/2010
8 Vendim nr. 85, 30/08/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqëritë e Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. dhe “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/08/2010
8 Vendim nr. 84, 30/08/2010 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, në Shoqërinë e Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 30/08/2010