Buletini Zyrtar: Viti [2010]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 72, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010
7 Vendim nr. 71, 15/07/2010 Për masat ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. nga analiza e vitit 2009 dhe 3 mujori i parë i vitit 2010 15/07/2010
6 Vendim nr. 70, 28/06/2010 Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Malit të Zi 28/06/2010
6 Vendim nr. 69, 28/06/2010 Për një ndryshim në rregulloren nr. 21, datë 26.03.2009 “Për kushtet e autorizimit të kujdestarit te letrave me vlerë të Qeverisë” dhe rregulloren nr. 22, datë 26.03.2009 “Për tregun me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë” 28/06/2010
6 Vendim nr. 68, 28/06/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime 28/06/2010
6 Vendim nr. 68, 28/06/2010 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si agjent në sigurime 28/06/2010
6 Vendim nr. 67, 28/06/2010 Për licencimin e vlerësuesve te dëmeve në sigurime 28/06/2010
6 Vendim nr. 66, 28/06/2010 Për miratimin e autorizimit për ushtrim veprimtarie si kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 28/06/2010
6 Vendim nr. 65, 28/06/2010 Për miratimin e bordit të drejtorëve të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 28/06/2010
6 Vendim nr. 64, 28/06/2010 Për miratimin e ndryshimeve ne statutin e Shoqërisë së “Capital ipp” sh.a. 28/06/2010