Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 187, 29/12/2011 Për miratimin e anëtarëve të bordit të drejtorëve të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a 29/12/2011
12 Vendim nr. 186, 29/12/2011 Për miratimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 29/12/2011
12 Vendim nr. 185, 13/12/2011 Për miratimin e formatit të licencës 13/12/2011
12 Vendim nr. 184, 13/12/2011 Për disa shtesa në rregulloren “Për tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar” 13/12/2011
12 Vendim nr. 183, 13/12/2011 Për miratimin e autorizimit të Shoqërisë “Banka Societe General - Albania” sh.a. për ushtrim veprimtarie si kujdestar në letrat me vlerë të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 13/12/2011
12 Vendim nr. 182, 13/12/2011 Për licencimin e Shoqërisë “Banka Societe General - Albania” sh.a. për të vepruar si depozitar i fondit të pensionit vullnetar 13/12/2011
12 Vendim nr. 181, 13/12/2011 Për miratimin e autorizimit Shoqërisë “Credins Bank” sh.a. për të vepruar si kujdestar i obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të Qeverisë vendore 13/12/2011
12 Vendim nr. 180, 13/12/2011 Për miratimin e fondit të investimit “Raiffeisen Prestigj” 13/12/2011
12 Vendim nr. 179, 13/12/2011 Për licencimin e “Raiffeisen Invest Shoqëri Adminstruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 13/12/2011
12 Vendim nr. 178, 13/12/2011 Për mbështetjen financiare të punonjëses Jona Mele për kryerjen e studimeve pasuniversitare 13/12/2011