Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 77, 29/06/2011 Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e vlerës së aseteve të sipermarrjeve të investimit kolektiv dhe llogaritjen e vlerës neto të aseteve të tyre për kuotë ose për aksion” 29/06/2011
6 Vendim nr. 76, 29/06/2011 Për një ndryshim në rregulloren “Mbi licencimin e aktuarëve të autorizuar të shoqërive të sigurimit” 29/06/2011
5 Vendim nr. 75, 26/05/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e shoqërisë “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 26/05/2011
5 Vendim nr. 74, 26/05/2011 Për miratimin e shpërblimit të punonjësit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 26/05/2011
5 Vendim nr. 73, 26/05/2011 Për licencimin e shoqërisë “UDSA” sh.p.k. si agjent në sigurime jo-jete në emër e për llogari të Shoqërive të Sigurimit “Eurosig” sh.a. 26/05/2011
5 Vendim nr. 72, 26/05/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 26/05/2011
5 Vendim nr. 71, 26/05/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e shoqërisë “Eurosig” sh.a 26/05/2011
5 Vendim nr. 70, 26/05/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e shoqërisë “Intersig” sh.a 26/05/2011
5 Vendim nr. 69, 26/05/2011 Për miratimin e rregullores “Për autorizimin e individëve për shitjen e kuotave apo aksioneve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike” 26/05/2011
5 Vendim nr. 68, 26/05/2011 Për miratimin e rregullores "Për dhënien e licencës, veprimtarinë tregtare, ofertën publike dhe kërkesat e raportimit për sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike të krijuar nga një shoqëri e huaj administruese" 26/05/2011