Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 67, 26/05/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e shoqërisë “Albsig” sh.a. 26/05/2011
4 Vendim nr. 66, 28/04/2011 Për mbështetjen financiare për pjesëmarrjen në programin e trajnimit aktuarial 28/04/2011
4 Vendim nr. 65, 28/04/2011 Për licencimin si agjent në sigurime të jo-jetës, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit Insig sh.a. 28/04/2011
4 Vendim nr. 64, 28/04/2011 Për miratimin e shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Saxo Bank” 28/04/2011
4 Vendim nr. 63, 28/04/2011 Për licencimin e shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. si shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj dhe licencimin e z. Mark Crawford si broker në emër dhe për llogari të shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. 28/04/2011
4 Vendim nr. 62, 28/04/2011 Për masën e kontributit vjetor të shoqërive të sigurimit për vitin 2011 28/04/2011
4 Vendim nr. 22/1, 28/04/2011 Për një ndryshim në vendimin e bordit nr. 22, datë 19.03.2010, “Për miratimin e rregullores “Për financimin administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave të dëmeve”” 28/04/2011
3 Vendim nr. 61, 30/03/2011 Për miratimin e planit afatshkurtër të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a 30/03/2011
3 Vendim nr. 60, 30/03/2011 Për miratimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë “Intersig” sh.a 30/03/2011
3 Vendim nr. 59, 30/03/2011 Për lidhjen e marrëveshjes së bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit 30/03/2011