Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 38, 23/02/2011 Për miratimin e një ndryshimi në planin financiar të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2011 23/02/2011
2 Vendim nr. 37, 23/02/2011 Për miratimin e politikës së burimeve njerëzore dhe rregullat në zbatim të saj 23/02/2011
2 Vendim nr. 36, 23/02/2011 Për tërheqjen e licencës së Shoqërisë “Landes Broker” sh.a. 23/02/2011
2 Vendim nr. 35, 23/02/2011 Për licencimin si agjent në sigurime të jo-jetës 23/02/2011
2 Vendim nr. 34, 23/02/2011 Për licencimin e vlerësuesve te dëmeve në sigurime 23/02/2011
2 Vendim nr. 33, 23/02/2011 Për licencimin e Shoqërisë “UDSA” sh.p.k si agjent në sigurime jo-jete në emër e për llogari të Shoqërive të Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. dhe “Atlantik” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 32, 23/02/2011 Për miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 31, 23/02/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2010, të Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 30, 23/02/2011 Për miratimin e kushteve të përgjithshme, specimenit dhe tarifat e primeve të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik 23/02/2011
2 Vendim nr. 29, 23/02/2011 Për miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a 23/02/2011