Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 28, 23/02/2011 Për miratimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 23/02/2011
2 Vendim nr. 27, 23/02/2011 Për miratimin e Këshillit Mbikëqyrës dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë së Sigurimit "Interalbanian" sh.a. 23/02/2011
2 Vendim nr. 26, 23/02/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi funksionimin e sistemit të raportimit AMF In-Reg” 23/02/2011
2 Vendim nr. 25, 23/02/2011 Për miratimin e rregullores “Për raportimin në AMF të veprimtarisë së Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit” 23/02/2011
2 Vendim nr. 24, 23/02/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi ndarjen e veprimtarive të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit Vullnetar” 23/02/2011
2 Vendim nr. 23, 23/02/2011 2011 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 22, 23/02/2011 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 21, 23/02/2011 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Insig” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 20, 23/02/2011 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Eurosig” sh.a 23/02/2011
2 Vendim nr. 19, 23/02/2011 2011 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në Shoqërinë e Sigurimit “Interalbanian” sh.a 23/02/2011