Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 177, 13/12/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi organizimin e veprimtarisë kërkimore në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 13/12/2011
12 Vendim nr. 176, 13/12/2011 Për miratimin e anëtarit të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese të fondeve të pensionit Raiffeisen-Raiffeisen Pension Funds Managment Company sh.a. 13/12/2011
12 Vendim nr. 175, 13/12/2011 Për licencimin e Shoqërisë “First Investment Bank – Albania” sh.a. për të vepruar si depozitar i sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 13/12/2011
12 Vendim nr. 174, 13/12/2011 Për miratimin e prospektit mbi emetimin e obligacioneve me ofertë private 13/12/2011
12 Vendim nr. 173, 13/12/2011 Për miratimin e fondit të pensionit vullnetar “Sicred Pensions” 13/12/2011
12 Vendim nr. 172, 13/12/2011 Për nivelin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 13/12/2011
12 Vendim nr. 171, 13/12/2011 Për nivelin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. 13/12/2011
12 Vendim nr. 170, 13/12/2011 Për nivelin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 13/12/2011
12 Vendim nr. 169, 13/12/2011 Për nivelin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 13/12/2011
12 Vendim nr. 168, 13/12/2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” 13/12/2011