Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 157, 23/11/2011 Për miratimin e planit vjetor të auditit të brendshëm për vitin 2012 dhe planit strategjik për vitet 2012-2016 23/11/2011
11 Vendim nr. 156, 23/11/2011 Për licencimin e “Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit Sicred sh..” 23/11/2011
11 Vendim nr. 155, 23/11/2011 Mbi miratimin paraprak të Shoqërisë “Ansig” sh.a. për ushtrim veprimtarie në sigurime për klasat e jo-jetës 23/11/2011
11 Vendim nr. 154, 23/11/2011 Për miratimin e disa ndryshimeve në kushteve e sigurimit të shëndetit në udhëtim të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 23/11/2011
11 Vendim nr. 153, 23/11/2011 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të sigurimit të mjetit motorik (kasko) të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a. 23/11/2011
11 Vendim nr. 152, 23/11/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 23/11/2011
11 Vendim nr. 151, 23/11/2011 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 23/11/2011
11 Vendim nr. 150, 23/11/2011 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 23/11/2011
11 Vendim nr. 149, 23/11/2011 Për miratimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 23/11/2011
11 Vendim nr. 148, 23/11/2011 Për disa shtesa në rregulloren “Për regjistrin elektronik të dëmeve të sigurimeve të detyrueshme motorike” 23/11/2011