Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 147, 27/10/2011 Për marrjen e masave administrative ndaj Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 27/10/2011
10 Vendim nr. 146, 27/10/2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Mbi bazat, metodat e llogaritjes si dhe mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike të sigurimeve të jo-jetës.” 27/10/2011
10 Vendim nr. 145, 27/10/2011 Për miratimin e planit financiar të vitit 2012 për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 27/10/2011
10 Vendim nr. 144, 27/10/2011 Për disa shtesa në rregulloren “Rregullat e brendshme të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 27/10/2011
10 Vendim nr. 143, 27/10/2011 Për miratimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a 27/10/2011
10 Vendim nr. 142, 27/10/2011 Për miratimin e statutit të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a. 27/10/2011
10 Vendim nr. 141, 27/10/2011 Mbi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në Shoqërinë e Sigurimit “Intersig” sh.a. 27/10/2011
10 Vendim nr. 140, 27/10/2011 Për licencimin si agjent në sigurime të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Insig” sh.a. 27/10/2011
10 Vendim nr. 139, 27/10/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 27/10/2011
10 Vendim nr. 138, 27/10/2011 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 27/10/2011