Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 137, 06/10/2011 Për një ndryshim në vendimin nr. 111, datë 28.07.2011, “Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti” 06/10/2011
10 Vendim nr. 136, 06/10/2011 Mbi kontributet shtesë të fondit të kompensimit për vitin 2011 06/10/2011
10 Vendim nr. 135, 06/10/2011 Për një ndryshim në vendimin e bordit nr. 22, datë 19.03.2010, “Për krijimin, llogaritjen, financimin, administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave të dëmeve” 06/10/2011
10 Vendim nr. 134, 06/10/2011 Për një ndryshim në rregulloren nr. 18/1, datë 25.02.2010 “Për tarifat e licencimit dhe funksionimit të shoqërisë administruese, depozitarit dhe agjentit të fondeve të pensionit vullnetar” 06/10/2011
10 Vendim nr. 133, 06/10/2011 Për ndryshimin e planit financiar të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2011 06/10/2011
10 Vendim nr. 132, 06/10/2011 Për miratimin e manualit të mbikëqyrjes me fokus-riskun udhëzuesin e inspektimit dhe planin e zbatimit të metodologjisë me fokus riskun në fushën e sigurimeve 06/10/2011
10 Vendim nr. 131, 06/10/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi kodin e sjelljes të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 06/10/2011
10 Vendim nr. 130, 06/10/2011 Për miratimin e rregullores “Regjistri i investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 06/10/2011
10 Vendim nr. 129, 06/10/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi procedurat, kostot dhe afatet kohore për mbylljen e fondeve të investimeve” 06/10/2011
10 Vendim nr. 128, 06/10/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 06/10/2011