Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 127, 06/10/2011 Për miratimin e rregullores “Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, të shoqërive të administrimit dhe depozitarëve” 06/10/2011
9 Vendim nr. 126, 19/09/2011 Për miratimin e pjesëmarrjes influencuese të Shoqërisë “Vienna Insurance Group ag Viener Versicherung Gruppe” në Shoqërinë e Sigurimit “Intersig” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 125, 19/09/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit “Raiffeisen-Raiffeisen Pension Funds Managment Company” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 124, 19/09/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Interalbanian” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 123, 19/09/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 122, 19/09/2011 Për miratimin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të “Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit Raiffeisen Raiffeisen Pension Funds Managment Company” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 121, 19/09/2011 Për miratimin e ndryshimit të statutit të Shoqërisë “Albsig” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 120, 19/09/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë “Eurosig” sh.a 19/09/2011
9 Vendim nr. 119, 19/09/2011 Për miratimin e kodit të etikës së audituesit të brendshëm 19/09/2011
9 Vendim nr. 118, 19/09/2011 Për miratimin e rregullores “Karta e auditimit të brendshëm” 19/09/2011