Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 117, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “KPMG Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 116, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 115, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Intersig” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 114, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 113, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “KPMG Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 112, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “KPMG Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 111, 28/07/2011 Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti 28/07/2011
7 Vendim nr. 110, 28/07/2011 Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e nivelit të provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” 28/07/2011
7 Vendim nr. 109, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 108, 28/07/2011 Për miratimin e ndryshimeve në statutin e Shoqërisë “Albsig” sh.a 28/07/2011