Buletini Zyrtar: Viti [2011]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 107, 28/07/2011 Për një ndryshim në rregulloren “Për regjistrin elektronik online të shitjeve të sigurimit të detyrueshëm motorik” 28/07/2011
7 Vendim nr. 106, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “KPMG Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Sicred” sh.a. 28/07/2011
7 Vendim nr. 105, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 104, 28/07/2011 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 103, 28/07/2011 Për për disa shtesa në rregulloren “Për marrëdhëniet financiare të punonjësve me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 28/07/2011
7 Vendim nr. 102, 28/07/2011 Për miratimin e kushteve të përgjithshme, specimenit dhe tarifave të primeve të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 28/07/2011
7 Vendim nr. 101, 28/07/2011 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të Shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a 28/07/2011
7 Vendim nr. 100, 28/07/2011 Për disa shtesa në rregulloren “Rregullat e brendshme të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 28/07/2011
7 Vendim nr. 99, 28/07/2011 Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Funksionimin dhe administrimin e ambjenteve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 28/07/2011
7 Vendim nr. 98, 28/07/2011 Për një ndryshim në rregulloren “Për ekspertët kontabël të regjistruar të shoqërive të sigurimit” 28/07/2011