Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 172, 21/12/2012 Mbi krijimin e fondit të kompensimit 21/12/2012
12 Vendim nr. 171, 21/12/2012 Për licencimin e shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a. si agjent në sigurime të jo-jetës dhe agjentëve për llogari të saj 21/12/2012
12 Vendim nr. 170, 21/12/2012 Për miratimin e prospektit të bankës Credins për emetimin e obligacioneve 21/12/2012
12 Vendim nr. 168, 21/12/2012 Për miratimin e buxhetit të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin 2013 21/12/2012
12 Vendim nr. 167, 21/12/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 21/12/2012
12 Vendim nr. 166, 21/12/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 21/12/2012
12 Vendim nr. 165, 21/12/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit për klasat e jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve “UDSA” sh.p.k. 21/12/2012
12 Vendim nr. 164, 21/12/2012 Për miratimin e formatit standard të akt-vlerësimit të dëmeve në sigurime 21/12/2012
12 Vendim nr. 163, 21/12/2012 Për miratimin e disa ndryshimeve në kontratat-tip për krijimin e planit të pensionit profesional nga punëdhënësi në fondin e pensionit vullnetar “Raiffeisen” 21/12/2012
12 Vendim nr. 162, 21/12/2012 Mbi miratimin e ndryshimit në statutin e shoqërisë së sigurimit të jo-jetës “Ansig” sh.a. 21/12/2012