Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 79, 22/06/2012 Për licencimin si vlerësues dëmesh në sigurime 22/06/2012
6 Vendim nr. 78, 22/06/2012 Për miratimin e ekspertit kontabël të autorizuar “Grant Thorton Albania” sh.p.k. për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2012, të shoqërisë “Ansig” sh.a. 22/06/2012
6 Vendim nr. 77, 22/06/2012 Për miratimin e emërimit të drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 22/06/2012
6 Vendim nr. 76, 22/06/2012 Për miratimin e dhënies së licencës për ushtrim veprimtarie sigurimi për klasat e jo-jetës 22/06/2012
6 Vendim nr. 75, 22/06/2012 Për miratimin e kontratave tip të anëtarësimit në fondin e pensionit vullnetar “Raiffeisen”, të ndryshuara 22/06/2012
6 Vendim nr. 74, 22/06/2012 Mbi detyrimin për financimin e fondit të kompensimit për vitin 2012 22/06/2012
5 Vendim nr. 73, 30/05/2012 Për miratimin e dhënies në sipërmarrje të funksionit të trajtimit të dëmeve të shoqërive të sigurimit: “Interalbanian” sh.a, “Intersig” sh.a dhe “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 30/05/2012
5 Vendim nr. 72, 30/05/2012 Për licencimin si vlerësues dëmesh në sigurime 30/05/2012
5 Vendim nr. 71, 30/05/2012 Për miratimin e prospektit të fondit të pensionit vullnetar “Raiffeisen” 30/05/2012
5 Vendim nr. 70, 30/05/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/05/2012