Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 39, 21/03/2012 Për miratimin e provigjoneve teknike të Shoqërisë së Sigurimit "Albsig" sh.a. 21/03/2012
3 Vendim nr. 38, 21/03/2012 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit “Sicred” sh.a dhe të Fondit të Pensionit “Sicred” 21/03/2012
3 Vendim nr. 37, 21/03/2012 Për miratimin e buxhetit të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin 2012 21/03/2012
3 Vendim nr. 36, 21/03/2012 Për miratimin e rregullores “Për krijimin, llogaritjen, financimin, administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave te dëmeve” 21/03/2012
3 Vendim nr. 35, 21/03/2012 Për një ndryshim në rregulloren “Mbi funksionimin e sistemit amf in - reg” 21/03/2012
3 Vendim nr. 34, 21/03/2012 Për miratimin e disa ndryshimieve në kushtet e përgjithshme të kontratës së sigurimit të mjetit motorik (kasko) të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 21/03/2012
3 Vendim nr. 33, 21/03/2012 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit nga aksidentet dhe sëmundjet të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 21/03/2012
3 Vendim nr. 32, 21/03/2012 Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren nr. 1, datë 28.01.2010 "Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit" 21/03/2012
3 Vendim nr. 31, 21/03/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 21/03/2012
3 Vendim nr. 30, 21/03/2012 Për licencimin si vlerësues dëmesh në sigurime 21/03/2012