Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 29, 21/03/2012 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Shoqërisë së Sigurimeve “Intersig” sh.a. 21/03/2012
3 Vendim nr. 28, 21/03/2012 Mbi licencimin e Shoqërisë “Banka Societe Generale Albania” sh.a, për të vepruar si shoqëri brokerimi në tregun me pakicë të letrave me vlerë të qeverisë së Republikës së Shqipërisë 21/03/2012
2 Vendim nr. 27, 16/02/2012 Për dhënien e miratimit paraprak për drejtorin ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 16/02/2012
2 Vendim nr. 26, 16/02/2012 Për miratimin e dhënies në sipërmarrje të disa funksioneve të Shoqërive të Sigurimit : “Interalbanian” sha, “Intersig” sha dhe “Sigma Vienna Insurance Group” sha 16/02/2012
2 Vendim nr. 25, 16/02/2012 Për miratimin e dhënies në sipërmarrje të disa funksioneve të Shoqërive të Sigurimit : “Interalbanian” sha, “Intersig” sha dhe “Sigma Vienna Insurance Group” sha 16/02/2012
2 Vendim nr. 24, 16/02/2012 Për miratimin e prospektit mbi emetimin e obligacioneve me ofertë private paraqitur nga emetuesi, Shoqëria “Banka Credins” sh.a 16/02/2012
2 Vendim nr. 23, 16/02/2012 Për miratimin e ekspertit kontabël të rregjistruar “Deloitte Albania” sh.p.k për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2011, të shoqërisë “Raiffeisen Invest - Shoqëri Administrues e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrje të Investimeve Kolektive” sh.a 16/02/2012
2 Vendim nr. 22, 16/02/2012 Për miratimin e ndryshimit në statutin e Shoqërisë së Sigurimit “Atlantik” sh.a 16/02/2012
2 Vendim nr. 21, 16/02/2012 Për miratimin e ndryshimi të kontrollit të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a 16/02/2012
2 Vendim nr. 20, 16/02/2012 Për miratimin e paketes kontrolluese në Shoqërinë e Brokerimit “P & C Albania ” sh.a 16/02/2012