Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
2 Vendim nr. 19, 16/02/2012 Mbi tërheqjen vullnetare të licencës së brokerit fizik në sigurime 16/02/2012
2 Vendim nr. 18, 16/02/2012 Për miratimin e raportit vjetor 2011 16/02/2012
1 Vendim nr. 17, 18/01/2012 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të vlerësuesit të pavarur Z. Arben Koçibelli 18/01/2012
1 Vendim nr. 16, 18/01/2012 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të vlerësuesit të pavarur Z. Nuredin Xhelili 18/01/2012
1 Vendim nr. 15, 18/01/2012 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të vlerësuesit të pavarur Z. Asqeri Xhani 18/01/2012
1 Vendim nr. 14, 18/01/2012 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të vlerësuesit të pavarur Z. Anesti Vako 18/01/2012
1 Vendim nr. 13, 18/01/2012 Për miratimin e ndryshimit në statutin e shoqërisë së sigurimit "Intersig" sh.a 18/01/2012
1 Vendim nr. 12, 18/01/2012 Për licencimin broker për tregëtimin e titujve 18/01/2012
1 Vendim nr. 11, 18/01/2012 Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe specimenit të kontratës së sigurimit të shëndetit në grup të shoqërisë së sigurimit "Intersig" sh.a 18/01/2012
1 Vendim nr. 10, 18/01/2012 Për një shtesë në vendimin nr. 111, datë 28.07.2011 "Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut, për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti" të ndryshuar 18/01/2012