Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 161, 21/12/2012 Për miratimin e disa ndryshimeve në udhëzimin nr. 2, datë 21.11.2007 “Për proçedurat e inspektimit në subjektet financiare jo-bankare” 21/12/2012
11 Vendim nr. 160, 21/11/2012 Për miratimin e rregullores “Për kushtet e organizimit dhe funksionimit të platformës shumëpalëshe të tregtimit – MTF” 21/11/2012
11 Vendim nr. 159, 21/11/2012 Mbi miratimin e formularit të raportimit për veprimtarinë e agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë 21/11/2012
11 Vendim nr. 158, 21/11/2012 Për miratimin e shoqërisë “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Sicred” sh.a., për vitin 2012 21/11/2012
11 Vendim nr. 157, 21/11/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 21/11/2012
11 Vendim nr. 156, 21/11/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 21/11/2012
11 Vendim nr. 155, 21/11/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Ansig” sh.a. 21/11/2012
11 Vendim nr. 154, 21/11/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit për klasat e jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve “UDSA” sh.p.k. 21/11/2012
11 Vendim nr. 153, 21/11/2012 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 120, datë 02.10.2008 “Mbi licencimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve”, e ndryshuar 21/11/2012
10 Vendim nr. 152, 29/10/2012 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi i ushtruar pranë Byrosë Shqiptare të Sigurimit 29/10/2012