Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 151, 29/10/2012 Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet që u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti 29/10/2012
10 Vendim nr. 150, 29/10/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Insig” sh.a., për vitin 2012 29/10/2012
10 Vendim nr. 149, 29/10/2012 Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2013 dhe planit strategjik për vitet 2013-2017 29/10/2012
10 Vendim nr. 146, 29/10/2012 Për miratimin e disa ndryshimeve në kushtet e përgjithshme të kontratës së sigurimit kasko të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 29/10/2012
10 Vendim nr. 145, 29/10/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit për klasat e jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve “UDSA” sh.p.k. 29/10/2012
10 Vendim nr. 144, 29/10/2012 Mbi ndryshimin e statutit si dhe miratimin e Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë “Bursa e Tiranës” sh.a. 29/10/2012
10 Vendim nr. 143, 29/10/2012 Mbi miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimeve “Eurosig” sh.a. dhe miratimin e pjesëmarrjes influencuese të aksionerit “Euroalba e.a.” sh.p.k. 29/10/2012
10 Vendim nr. 142, 29/10/2012 Për disa ndryshime në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” miratuar me vendimin e bordit nr. 110, datë 28.07.2011 29/10/2012
9 Vendim nr. 141, 26/09/2012 Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren nr. 26, datë 23.02.2011 "Mbi funksionimin e sistemit të raportimit AMF In-Reg" 26/09/2012
9 Vendim nr. 140, 26/09/2012 Për miratimin e udhëzimit “Për listën e dokumenteve të llogaridhënies së detyruar vjetore e periodike të shoqërive të sigurimit e risigurimit” 26/09/2012