Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 139, 26/09/2012 Për miratimin e rregullores “Për përllogaritjen e vlerës neto të aseteve të fondit të pensionit vullnetar dhe afatet e publikimit të informacionit” 26/09/2012
9 Vendim nr. 138, 26/09/2012 Për miratimin e prospektit të bankës Credins për emetimin e obligacioneve 26/09/2012
9 Vendim nr. 137, 26/09/2012 Për licencimin broker fizik në sigurime për klasat e jo-jetës 26/09/2012
9 Vendim nr. 136, 26/09/2012 Mbi dhënien e pëlqimit për statutin e shoqërisë “Apia Wealth Management Albania” sh.a., për kryerje veprimtarie këshillimi në letra me vlerë 26/09/2012
9 Vendim nr. 135, 26/09/2012 Për licencimin e fondit të investimit “Raiffeisen Invest Euro” nën administrimin e shoqërisë “Raiffeisen Invest-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” 26/09/2012
9 Vendim nr. 134, 26/09/2012 Mbi miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimeve “Ansig” sh.a. 26/09/2012
9 Vendim nr. 133, 26/09/2012 Për miratimin e administratorit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 26/09/2012
9 Vendim nr. 132, 26/09/2012 Mbi tërheqjen vullnetare të licencës së brokerit në sigurime 26/09/2012
9 Vendim nr. 131, 26/09/2012 Për miratimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 26/09/2012
9 Vendim nr. 130, 26/09/2012 Mbi miratimin e statutit të shoqërisë së sigurimit të jo-jetës “Interalbanian” sh.a. 26/09/2012