Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 129, 26/09/2012 Mbi miratimin e statutit të shoqërisë së sigurimit të jo-jetës “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 26/09/2012
8 Vendim nr. 128, 05/09/2012 Mbi kontributet shtesë të fondit të kompensimit për vitin 2012 05/09/2012
8 Vendim nr. 127, 05/09/2012 Për miratimin e drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë “Insig” sh.a. 05/09/2012
8 Vendim nr. 126, 05/09/2012 Për miratimin e rregullores “Për procedurat e ndalimit të përdorimit të lirë të pasurive të shoqërisë së sigurimit” 05/09/2012
8 Vendim nr. 125, 05/09/2012 Për miratimin e prospektit të ndryshuar të fondit të investimit “Raiffeisen Prestigj” 05/09/2012
8 Vendim nr. 124, 05/09/2012 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë së sigurimeve “Eurosig” sh.a. 05/09/2012
8 Vendim nr. 123, 05/09/2012 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 05/09/2012
8 Vendim nr. 122, 05/09/2012 Për miratimin e prospektit të ndryshuar të fondit të pensionit vullnetar “Sicred” dhe të kontratave tip, nën administrimin e shoqërisë administruese të fondit të pensionit vullnetar “Sicred” 05/09/2012
8 Vendim nr. 121, 29/08/2012 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ të shoqërisë së sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 29/08/2012
8 Vendim nr. 120, 29/08/2012 Mbi tërheqjen vullnetare të licencës së brokerit në sigurime 29/08/2012