Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 119, 29/08/2012 Për lidhjen e memorandumit të mirëkuptimit për bashkëpunimin teknik ndërmjet agjensionit për supervizion i financimit kapital të Sigurimit Pensional të Maqedonisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë 29/08/2012
8 Vendim nr. 118, 29/08/2012 Për miratimin e prospektit të fondit të pensionit vullnetar “Sigal”, nën administrimin e shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 29/08/2012
8 Vendim nr. 117, 29/08/2012 Për miratimin e udhëzimit “Për vlerësimin e ecurisë dhe rezultateve në punë të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 29/08/2012
8 Vendim nr. 116, 29/08/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit për klasat e jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve “UDSA” sh.p.k. 29/08/2012
8 Vendim nr. 115, 29/08/2012 Për miratimin e emërimit të administratorit të përgjithshëm të shoqërisë “Aksioner International Securities Brokerage” sh.a. 29/08/2012
8 Vendim nr. 114, 29/08/2012 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 29/08/2012
8 Vendim nr. 113, 29/08/2012 Për licencimin e agjentit të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 29/08/2012
8 Vendim nr. 112, 29/08/2012 Për miratimin e disa ndryshimeve të formular-kërkesës për paisjen me licencë vlerësuesi dëmesh në sigurime 29/08/2012
8 Vendim nr. 111, 29/08/2012 Mbi miratimin e statutit të shoqërisë së sigurimit të jo-jetës “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. 29/08/2012
8 Vendim nr. 110, 29/08/2012 Për miratimin e audituesit të jashtëm “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e shoqërisë administruese të fondit të pensionit ”Sicred” sH.a., për vitin 2012 29/08/2012