Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 109, 29/08/2012 Për miratimin e audituesit të jashtëm “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e shoqërisë administruese të fondit të pensionit ”Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 108, 29/08/2012 Për miratimin e audituesit të jashtëm “Deloitte Albania” sh.p.k., për auditimin e shoqërisë “Raiffeisen Invest”-shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 107, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Atlantik” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 106, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Sigma Vienna Insurance Group” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 105, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 104, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Sigal Uniqa Group Austria” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 103, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Intersig Vienna Insurance Group” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 102, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 101, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton albania” sh.p.k për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Eurosig” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012
8 Vendim nr. 100, 29/08/2012 Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton Albania” sh.p.k për auditimin e shoqërisë së sigurimit ”Albsig” sh.a., për vitin 2012 29/08/2012