Buletini Zyrtar: Viti [2012]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 99, 18/07/2012 Disa ndryshime në Udhëzimin "Për listën e Dokumenteve të llogaridhënies së detyruar vjetore e periodike të shoqërive të sigurimit e risigurimit" 18/07/2012
7 Vendim nr. 98, 18/07/2012 Për një shtesë në Rregulloren "Mbi organizimin e veprimtarisë kërkimore në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" 18/07/2012
7 Vendim nr. 97, 18/07/2012 Për ndryshimin e planit financiar të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2012 18/07/2012
7 Vendim nr. 96, 18/07/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë "Sigal Uniqa Group Austria" sh.a. 18/07/2012
7 Vendim nr. 95, 18/07/2012 Për miratimin e administratorit të përgjithshëm të shoqërisë "Raiffeisen Invest - shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive" sh.a. 18/07/2012
7 Vendim nr. 94, 18/07/2012 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 18/07/2012
7 Vendim nr. 93, 18/07/2012 Për licencimin broker fizik në sigurime për klasat e jo-jetës 18/07/2012
7 Vendim nr. 92, 18/07/2012 Për licencimin e agjentëve të sigurimit për klasat e jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë së agjentëve "USDA" sh.p.k. 18/07/2012
7 Vendim nr. 91, 18/07/2012 Për miratimin e ndryshimit të depozitarit të fondit të pensionit vullnetar të "Shoqërisë administruese të fondit të pensionit SiCRED" sh.a 18/07/2012
7 Vendim nr. 90, 18/07/2012 Për miratimin e Rregullores "Për rregullat e inventarizimit dhe nxjerrjes nga përdorimi të aktiveve në zotërim të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare" 18/07/2012