Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 135, 23/12/2013 Për licencimin si agjentë në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 23/12/2013
12 Vendim nr. 134, 23/12/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të zj. Valbona Vogli si broker fizik në sigurime për klasat e jetës 23/12/2013
12 Vendim nr. 133, 23/12/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të z. Ramazan Leka si broker fizik në sigurime për klasat e jo-jetës 23/12/2013
12 Vendim nr. 132, 23/12/2013 Për miratimin e licencës së shoqërisë “Devon” sh.a. për ushtrim veprimtarie si broker në sigurime 23/12/2013
12 Vendim nr. 131, 23/12/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të z. Engjëll Gina si vlerësues dëmesh në sigurime 23/12/2013
12 Vendim nr. 130, 23/12/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të z. Njazi Shehu si vlerësues dëmesh në sigurime 23/12/2013
12 Vendim nr. 129, 23/12/2013 Mbi miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 23/12/2013
12 Vendim nr. 128, 23/12/2013 Mbi miratimin e disa ndryshimeve në statutin e shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 23/12/2013
12 Vendim nr. 127, 23/12/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. nga analiza e 9-mujorit të vitit 2013 23/12/2013
12 Vendim nr. 126, 23/12/2013 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë administruese të fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive “Raiffeisen Invest” sh.a. 23/12/2013