Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 22, 29/03/2013 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 29/03/2013
3 Vendim nr. 21, 29/03/2013 Për miratimin e provigjoneve teknike e matematike të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 29/03/2013
3 Vendim nr. 20, 29/03/2013 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 29/03/2013
2 Vendim nr. 18, 28/02/2013 Për disa ndryshime në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të provigjoneve teknike të sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” Miratuar me Vendimin e Bordit nr. 110, datë 28.07.2011, ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 142, datë 29.10.2012 28/02/2013
2 Vendim nr. 17, 28/02/2013 Për disa ndryshime në vendimin e bordit të Autoritetit Nr. 172, datë 21.12.2012, “Mbi krijimin e Fondit të Kompensimit” 28/02/2013
2 Vendim nr. 16, 28/02/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të zj. Mediana Rexha si broker fizik në sigurime jete dhe jo-jete 28/02/2013
2 Vendim nr. 15, 28/02/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të z. Ramazan Leka si broker fizik në sigurime jete 28/02/2013
2 Vendim nr. 14, 28/02/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të zj. Bukurije Shehi si agjentë në sigurime të jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit Insig sh.a. 28/02/2013
1 Vendim nr. 13, 30/01/2013 Për dhënien e miratimit paraprak për drejtorin ekzekutiv të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 30/01/2013
1 Vendim nr. 11, 30/01/2013 Për licencimin e agjentëve të sigurimit të jo-jetës në emër dhe për llogari të shoqërisë “Insig” sh.a. 30/01/2013