Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
1 Vendim nr. 10, 30/01/2013 Për licencimin broker fizik në sigurime për klasat e jo-jetës 30/01/2013
1 Vendim nr. 9, 30/01/2013 Për licencimin broker fizik në sigurime për klasat e jetës dhe jo-jetës 30/01/2013
1 Vendim nr. 8, 30/01/2013 Për licencimin broker fizik në sigurime për klasat e jetës 30/01/2013
1 Vendim nr. 7, 30/01/2013 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 30/01/2013
1 Vendim nr. 6, 30/01/2013 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 30/01/2013
1 Vendim nr. 5, 30/01/2013 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 30/01/2013
1 Vendim nr. 4, 30/01/2013 Për licencimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 30/01/2013
1 Vendim nr. 2, 30/01/2013 Mbi miratimin e një ndryshimi në statutin e shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 30/01/2013