Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 125, 23/12/2013 Për marrjen e masave korrigjuese ndaj shoqërisë administruese të fondeve të pensionit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 23/12/2013
11 Vendim nr. 124, 25/11/2013 Për heqjen e miratimit të shoqërisë “Easy Trade Consulting” sh.p.k., për të vepruar si agjent i brokerit të licencuar të letrave me vlerë 25/11/2013
11 Vendim nr. 123, 25/11/2013 Për disa ndryshime në vendimin e bordit nr. 55, datë 30.03.2011, “Për njohjen e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë” 25/11/2013
11 Vendim nr. 122, 25/11/2013 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fik 25/11/2013
11 Vendim nr. 121, 25/11/2013 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Fondi Besa” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 25/11/2013
11 Vendim nr. 120, 25/11/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare , të shoqërisë së sigurimit ”Eurosig” sh.a. 25/11/2013
11 Vendim nr. 119, 25/11/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare , të shoqërisë së sigurimit ”Atlantik” sh.a. 25/11/2013
11 Vendim nr. 118, 25/11/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare , të shoqërisë së sigurimit ”Albsig” sh.a. 25/11/2013
11 Vendim nr. 117, 25/11/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare , të shoqërisë së sigurimit ”Insig” sh.a. 25/11/2013
11 Vendim nr. 116, 25/11/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të zj. Irena Bejko në profesionin e vlerësueses së dëmeve në sigurime 25/11/2013