Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 115, 25/11/2013 Për miratimin e kërkesës për licencim të z. Gjergji Syko në profesionin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime 25/11/2013
11 Vendim nr. 114, 25/11/2013 Për licencimin si agjentë në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/11/2013
11 Vendim nr. 113, 25/11/2013 Për miratimin e statutit të shoqërisë së sigurimit të jetës “Sicred” sh.a. 25/11/2013
11 Vendim nr. 112, 25/11/2013 Për miratimin e rregullores “Për tarifat e miratimit të prospektit” 25/11/2013
11 Vendim nr. 111, 13/11/2013 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 13/11/2013
10 Vendim nr. 110, 25/09/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. nga analiza e 6-mujorit të parë të vitit 2013 25/09/2013
10 Vendim nr. 109, 25/09/2013 Për miratimin e ndryshimit të buxhetit të vitit 2013, të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 25/09/2013
10 Vendim nr. 108, 25/09/2013 Për miratimin e krijimit të planit të pensionit profesional për punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 25/09/2013
10 Vendim nr. 107, 25/09/2013 Për miratimin e planit vjetor të auditimit te brendshëm për vitin 2014 dhe planit strategjik për vitet 2014-2018 25/09/2013
10 Vendim nr. 106, 25/09/2013 Për miratimin e ndryshimit të nenit 9, të rregullores nr. 2, datë 28.01.2010 “Për standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes së B.Sh.S-së” 25/09/2013