Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 105, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Sigma V.I.G.” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 104, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 103, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Intersig V.I.G.” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 102, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Interalbanian V.I.G.” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 101, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Insig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 100, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Eurosig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 99, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Atlantik” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 98, 25/09/2013 Për marrjen e masave korrigjuese nga inspektimi mbi dëmet në shoqërinë e sigurimit “Albsig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 95, 25/09/2013 Për miratimin e buxhetit të vitit 2014 për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare 25/09/2013
9 Vendim nr. 94, 25/09/2013 Për miratimin e marrëveshjes së shërbimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Autoritetit të Tregut Financiar Austriak 25/09/2013