Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 93, 25/09/2013 Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale” 25/09/2013
9 Vendim nr. 92, 25/09/2013 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarëve të mjeteve të vogla lundruese për dëmet e shkaktuara palëve të treta të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 91, 25/09/2013 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarëve të mjeteve të vogla lundruese për dëmet e shkaktuara palëve të treta të shoqërisë së sigurimit “Intersig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 90, 25/09/2013 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarëve të mjeteve të vogla lundruese për dëmet e shkaktuara palëve të treta të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 89, 25/09/2013 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarëve të mjeteve të vogla lundruese për dëmet e shkaktuara palëve të treta të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 88, 25/09/2013 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarëve të mjeteve të vogla lundruese për dëmet e shkaktuara palëve të treta të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 87, 25/09/2013 Për miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarëve të mjeteve të vogla lundruese për dëmet e shkaktuara palëve të treta të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 86, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Alb BB Audit shpk” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të Byrosë Shqiptare të Sigurimit 25/09/2013
9 Vendim nr. 85, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Pricewaterhousecoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit ”Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 25/09/2013
9 Vendim nr. 84, 25/09/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “Pricewaterhousecoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/09/2013