Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 73, 28/08/2013 Për licencimin si vlerësues te dëmeve në sigurim 28/08/2013
8 Vendim nr. 72, 28/08/2013 Për licencimin si vlerësues te dëmeve në sigurime 28/08/2013
8 Vendim nr. 71, 28/08/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 28/08/2013
8 Vendim nr. 70, 28/08/2013 Për miratimin e ekspertit kontabël të regjistruar “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sicred” sh.a. dhe të fondit të pensionit “Sicred” 28/08/2013
7 Vendim nr. 69, 16/07/2013 Për miratimin e formatit të licencës për ushtrim veprimtarie këshillimi për investime në tituj 16/07/2013
7 Vendim nr. 68, 16/07/2013 Për licencimin e shoqërisë “Apia Wealth Management Albania” sh.a. për ushtrim veprimtarie këshillimi për investime në tituj dhe licencimin e z. Aleksandër Prifti si këshilltar për investime në tituj 16/07/2013
7 Vendim nr. 67, 16/07/2013 Për licencimin e brokerit fizik në sigurime jete dhe jo-jet 16/07/2013
7 Vendim nr. 66, 16/07/2013 Për miratimin e ndryshimit të nenit 6 të statutit të shoqërisë së sigurimit të jetës “Sicred” sh.a. 16/07/2013
7 Vendim nr. 65, 16/07/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. nga analiza e vitit 2012 dhe 3 mujori i parë i vitit 2013 16/07/2013
7 Vendim nr. 64, 16/07/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. nga analiza e vitit 2012 dhe 3 mujori i parë i vitit 201 16/07/2013