Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
7 Vendim nr. 63, 16/07/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. nga analiza e vitit 2012 dhe 3 mujori i parë i vitit 2013 16/07/2013
7 Vendim nr. 62, 16/07/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. nga analiza e vitit 2012 dhe 3 mujori i parë i vitit 2013 16/07/2013
7 Vendim nr. 61, 16/07/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. nga analiza e vitit 2012 dhe 3 mujori i parë i vitit 2013 16/07/2013
7 Vendim nr. 60, 16/07/2013 Për masat ndaj shoqërisë së sigurimit “Sigma Vienna Insurance Group” sh.a. nga analiza e vitit 2012 dhe 3 mujori i parë i vitit 2013 16/07/2013
6 Vendim nr. 59, 21/06/2013 Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti 21/06/2013
6 Vendim nr. 58, 21/06/2013 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 6, datë 08.02.2007 “Për rregullat, mënyrat dhe kushtet e raportimit të shoqërive të sigurimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 21/06/2013
6 Vendim nr. 57, 21/06/2013 Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 9, datë 08.02.2007 “Mbi bazat, metodat e llogaritjes si dhe mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike të sigurimeve të jo-jetës” 21/06/2013
6 Vendim nr. 56, 21/06/2013 Për një ndryshim në vendimin e bordit nr. 36, datë 21.03.2012, “Për miratimin e rregullores “Për krijimin, llogaritjen, financimin administrimin e fondit të kompensimit dhe kryerjen e pagesave të dëmeve””, i ndryshuar 21/06/2013
6 Vendim nr. 55, 21/06/2013 Për dhënien e pëlqimit për fillimin e procedurave të emetimit dhe prodhimit të policës së sigurimit kufitar 21/06/2013
6 Vendim nr. 54, 21/06/2013 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimeve “Atlantik” sh.a., si rezultat i zmadhimit të kapitalit themeltar 21/06/2013