Buletini Zyrtar: Viti [2013]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 53, 21/06/2013 Për licencimin si agjent në sigurime të jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Aroup Austria” sh.a. 21/06/2013
6 Vendim nr. 52, 21/06/2013 Për dhënien e miratimit për emërimin e zv/ drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 21/06/2013
6 Vendim nr. 51, 21/06/2013 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 21/06/2013
5 Vendim nr. 50, 23/05/2013 Për miratimin e licencës për ushtrim veprimtarie si broker në sigurime të shoqërisë së brokerimit “Star Broker” sh.a. dhe të brokerit z. Arben Simaku 23/05/2013
5 Vendim nr. 49, 23/05/2013 Për licencimin e agjentëve në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 23/05/2013
5 Vendim nr. 48, 23/05/2013 Për miratimin e licencës së zj. Rezarta Shukri, si “Broker Fizik në sigurime në klasat e jo-jetës” në emër të shoqërisë së brokerimit “ALL- SIG” sh.a. 23/05/2013
5 Vendim nr. 47, 23/05/2013 Për miratimin e licencës së zj. Anila Qendro si “Broker Fizik në sigurime në klasat e jo-jetës” në emër të shoqërisë së brokerimit “E-EJA Insurance Broker” 23/05/2013
5 Vendim nr. 46, 23/05/2013 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sicred” sh.a. 23/05/2013
5 Vendim nr. 45, 23/05/2013 Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren nr. 18, datë 27.03.2008 “Për organizimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime” 23/05/2013
4 Vendim nr. 44, 24/04/2013 Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti” 24/04/2013