Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 163, 23/12/2014 Për marrjen e masave për eliminimin e shkeljeve ndaj shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. nga analiza e tremujorit të tretë të vitit 2014 23/12/2014
12 Vendim nr. 162, 23/12/2014 Për licencimin e zj. Elma Feçi për ushtrim veprimtarie si broker për tregtimin e bonove të thesarit të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë 23/12/2014
12 Vendim nr. 161, 23/12/2014 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 23/12/2014
12 Vendim nr. 160, 23/12/2014 Për autorizimin e shoqërisë “First Investment Bank, Albania” sh.a., për të vepruar si kujdestar i obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të Qeverisë vendore 23/12/2014
12 Vendim nr. 159, 23/12/2014 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 23/12/2014
12 Vendim nr. 158, 23/12/2014 Për licencimin e z. Pavli Papajani si vlerësues të dëmeve në sigurime 23/12/2014
12 Vendim nr. 157, 23/12/2014 Për licencimin e z. Rudi Monari si vlerësues të dëmeve në sigurime 23/12/2014
12 Vendim nr. 156, 23/12/2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 12, datë 30.01.2013, “Për hartimin, ndjekjen, miratimin dhe zbatimin e buxhetit për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 23/12/2014
12 Vendim nr. 155, 23/12/2014 Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e elementëve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre” 23/12/2014
12 Vendim nr. 154, 23/12/2014 Për miratimin e rregullores “Për njoftimin, korrigjimin apo ndalimin e informacionit promocional” 23/12/2014