Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 73, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 72, 23/05/2014 Nr. 72, datë 23.05.2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e administratorit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 71, 23/05/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e administratorit të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sicred” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 70, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 69, 23/05/2014 Për miratimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 68, 23/05/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të përgjegjësisë profesionale të vlerësuesve të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 67, 23/05/2014 Për licencimin si agjentë në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 66, 23/05/2014 Për licencimin si agjentë në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 23/05/2014
5 Vendim nr. 65, 23/05/2014 Për licencimin e z. Stefan Thomagjini si vlerësues të dëmeve në sigurime 23/05/2014
5 Vendim nr. 64, 23/05/2014 Për licencimin e z. Mamir Hodo si vlerësues të dëmeve në sigurime 23/05/2014