Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
5 Vendim nr. 63, 23/05/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a., si rezultat i ndryshimit të strukturës aksionare 23/05/2014
4 Vendim nr. 62, 24/04/2014 Për një ndryshim në vendimin e bordit nr. 31, datë 25.03.2014 “Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 24/04/2014
4 Vendim nr. 61, 24/04/2014 Mbi masën e parapagimit të subjekteve të mbikëqyrura për vitin 2014 24/04/2014
4 Vendim nr. 60, 24/04/2014 Për miratimin e pasqyrave financiare të AMF-së për vitin 2013 24/04/2014
4 Vendim nr. 59, 24/04/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., si rezultat i zmadhimit të kapitalit themeltar 24/04/2014
4 Vendim nr. 58, 24/04/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të përgjegjësisë profesionale të vlerësuesve të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 24/04/2014
4 Vendim nr. 57, 24/04/2014 Për licencimin e z. Astrit Çelanji si vlerësues të dëmeve në sigurime 24/04/2014
4 Vendim nr. 56, 24/04/2014 Për licencimin e z. Hetem Xhamëni si vlerësues të dëmeve në sigurime 24/04/2014
4 Vendim nr. 55, 24/04/2014 Për një ndryshim në vendimin e bordit nr. 166, datë 21.12.2012 24/04/2014
4 Vendim nr. 54, 24/04/2014 Mbi miratimin e ndryshimit në statutin e shoqërisë “Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit Sicred Pensions” sh.a. 24/04/2014