Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 53, 24/04/2014 Mbi miratimin e ndryshimit në statutin e shoqërisë së sigurimit të jetës “Sicred” sh.a. 24/04/2014
4 Vendim nr. 52, 24/04/2014 Për dhënien e pëlqimit për emërimin e drejtorit të shoqërisë “Qendra e Regjistrimit të Aksioneve” sh.a. 24/04/2014
4 Vendim nr. 51, 24/04/2014 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 24/04/2014
3 Vendim nr. 50, 25/03/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të përgjegjësisë profesionale të vlerësuesve të dëmeve në sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a 25/03/2014
3 Vendim nr. 49, 25/03/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të pronës së biznesit nga tërmeti” dhe “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të banesës nga tërmeti” të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a 25/03/2014
3 Vendim nr. 48, 25/03/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të pronës së biznesit nga tërmeti” dhe “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të banesës nga tërmeti” të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a 25/03/2014
3 Vendim nr. 47, 25/03/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të pronës së biznesit nga tërmeti” dhe “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të banesës nga tërmeti” të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a 25/03/2014
3 Vendim nr. 46, 25/03/2014 Për miratimin e “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të pronës së biznesit nga tërmeti” dhe “Kushteve të përgjithshme të sigurimit të banesës nga tërmeti” të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a 25/03/2014
3 Vendim nr. 45, 25/03/2014 Për licencimin si agjentë në sigurime në klasat e jo jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 25/03/2014
3 Vendim nr. 44, 25/03/2014 Për licencimin si agjent në sigurime në klasat e jo jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 25/03/2014