Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
3 Vendim nr. 43, 25/03/2014 Për licencimin e Z. Mikel Caku si vlerësues të dëmeve në sigurime 25/03/2014
3 Vendim nr. 42, 25/03/2014 Për licencimin e Zj. Enkeleida Tola si vlerësues të dëmeve në sigurime 25/03/2014
3 Vendim nr. 41, 25/03/2014 Për licencimin e Zj. Sanije Reka si vlerësues të dëmeve në sigurime 25/03/2014
3 Vendim nr. 40, 25/03/2014 Për licencimin e Z. Kito Mihani si vlerësues të dëmeve në sigurime 25/03/2014
3 Vendim nr. 39, 25/03/2014 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Fondi Besa” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve afatgjatë me normë interesi fikse 25/03/2014
3 Vendim nr. 38, 25/03/2014 Për miratimin e tërheqjes vullnetare të licencës së shoqërisë “Smart Broker” sh.a., për ushtrim veprimtarie brokerimi në sigurime 25/03/2014
3 Vendim nr. 37, 25/03/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë “Qendra e Regjistrimit të Aksioneve” sh.a. 25/03/2014
3 Vendim nr. 36, 25/03/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e administratorit të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a 25/03/2014
3 Vendim nr. 35, 25/03/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarit të këshillit administrativ dhe zv. administratorit të përgjithshëm të shoqërisë “Raiffeisen Invest – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve” sh.a. 25/03/2014
3 Vendim nr. 34, 25/03/2014 Për miratimin e tabelave të primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti 25/03/2014