Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 153, 23/12/2014 Për miratimin e rregullores “Për veprimtarinë e njësisë së auditimit të brendshëm dhe komitetit të auditimit në shoqërinë e sigurimit” 23/12/2014
11 Vendim nr. 152, 20/11/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë admininistruese të fondit të pensionit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a., si rezultat i ndryshimit të kapitalit themeltar 20/11/2014
11 Vendim nr. 151, 20/11/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a., si rezultat i ndryshimit të strukturës aksionare 20/11/2014
11 Vendim nr. 150, 20/11/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sicred” sh.a. 20/11/2014
11 Vendim nr. 149, 20/11/2014 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit “albsig” sh.a., si rezultat i ndryshimit të strukturës aksionare 20/11/2014
11 Vendim nr. 148, 20/11/2014 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 53, datë 25.06.2009 "Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit” 20/11/2014
10 Vendim nr. 147, 31/10/2014 Për miratimin e agjentëve në sigurime në klasat e jo-jetës, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 31/10/2014
10 Vendim nr. 146, 31/10/2014 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/10/2014
10 Vendim nr. 145, 31/10/2014 Për revokimin e licencës së shoqërisë së sigurimit ”Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 31/10/2014
10 Vendim nr. 144, 31/10/2014 Për licencimin e z. Shefqet Ahmati si vlerësues të dëmeve në sigurime 31/10/2014